Back   Networks list

List of ALL seismic stations

Station name Station code Seismological
center code
ON date,
dd.mm.yyyy
Move date,
dd.mm.yyyy
Lat,
deg. N
Lon,
deg. E
Elev.,
.
Soil
intern. regional


Strong mouton stations
Station name Station code Seismological
center code
ON date,
dd.mm.yyyy
Move date,
dd.mm.yyyy
Lat,
deg. N
Lon,
deg. E
Elev.,
.
Soil
intern. regional
1 Avtodor - UK4 KAGSR 26.04.2011
56.234 162.52 5
2 Administration - ADM KAGSR 01.07.2005
53.023 158.647 5
3 Administratsiya-UK - UK1 KAGSR 25.12.2009
56.263 162.586 5
4 Arshan ARS.SM A BAGSR 02.10.1960
51.920 102.421 946
5 Aerologicheskaya AER.SM AER KAGSR 01.01.1986
53.086 158.554 80
6 Balakhonka BALAH.SM BALAH ASGSR 29.12.2014
55.611 86.017 172
7 Bachatskii-1 BJR1.SM BJR1 ASGSR 01.12.2014
54.238 86.04 363
8 Bachatskii-2 BJR2.SM BJR2 ASGSR 27.11.2014
54.281 86.127 301
9 Bachatskii-3 BJR3.SM BJR3 ASGSR 05.12.2014
54.225 86.156 226
10 Bachatskii-4 BJR4.SM BJR4 ASGSR 03.12.2014
54.301 86.275 221
11 Bering BKI.SM BKI KAGSR 20.11.1962
55.194 165.984 15
12 Bodaibo BOD.SM BAGSR 04.11.1960
57.819 114.005 245
13 Bolnitsa - GK004 KAGSR 09.10.2014
53.038 158.661 25
14 Bomnak BMKR.SM SAGSR 01.11.1974
54.710 128.849 342
15 Bystrovka-2 BSTK.SM BST ASGSR 30.03.2016
54.568 82.653 121
16 Verkh-Chumysh VCHU.SM VCHU ASGSR 20.06.2015
53.955 86.442 351
17 Vilyuchinsk - VIL KAGSR 01.10.2007
52.931 158.405 40
18 Vodozabor - UK2 KAGSR 12.12.2009
56.232 162.646 2
19 Vysotnaya - VST KAGSR 28.02.2014
53.025 158.672 115
20 Gorno-Altaysk GALT.SM GATR ASGSR 28.02.2012
51.959 85.946 303
21 Gorno-Altaysk (Administration) GASM.SM GASM ASGSR 18.10.2017
51.959 85.96 298
22 Gorkii - PTG KAGSR 01.01.1966
53.056 158.631 170
23 Dalnyy DALK.SM DAL KAGSR 06.10.2009
53.031 158.754 57
24 Dachnaya - DCH KAGSR 01.01.1971
53.058 158.639 160
25 Jazator DGZ.SM DGZ ASGSR 01.01.2013
49.701 87.4316 1606
26 Joy DJO.SM DJO ASGSR 01.01.2013
52.782 91.218 553
27 Joyskaya Sosnovka DJOS.SM DJOS ASGSR 01.01.2013
52.795 91.398 569
28 Elanda ELDR.SM ELDR ASGSR 28.07.2017
51.217 86.0896 472
29 Yeltsovka ELT.SM ELT ASGSR 01.01.2013
53.261 86.239 235
30 Yerunakovskaya ERU.SM ERU ASGSR 20.06.2015
54.140 87.384 358
31 Jeleznogorsk GZL.SM GZL ASGSR 01.12.2012
56.265 93.542 165
32 Jeleznogorsk-2 GZLN.SM GZLN ASGSR 24.12.2012
56.383 93.767 212
33 Jeleznogorsk-3 SHTK.SM SHTK ASGSR 21.12.2012
56.333 93.605 150
34 Zhupanovo - GPN KAGSR 21.11.1982
54.082 159.989 25
35 Zakamensk ZAK.SM BAGSR 11.12.1960
50.382 103.281 1200
36 Zvezdnyy - SPZ KAGSR 13.07.2010
53.056 158.666 140
37 Ilyinskoye - ILY SAGSR 06.07.2013
47.986 142.206 11
38 Institut - IVS KAGSR 07.07.2015
53.067 158.609 140
39 Internat - GK002 KAGSR 09.10.2014
52.988 158.669 40
40 Irkutsk IRK.SM BAGSR 02.12.1901
52.243 104.271 467
41 Kabansk KAB.SM BAGSR 01.01.1951
52.050 106.654 468
42 Kaltan-1 KALT1.SM KALT1 ASGSR 15.09.2018
53.416 87.423 308
43 Kaltan-2 KALT2.SM KALT2 ASGSR 16.09.2018
53.400 87.324 301
44 Kaltan-3 KALT3.SM KALT3 ASGSR 14.09.2018
53.513 87.439 331
45 Karymshyna KRMR.SM KRM KAGSR 22.12.2010
52.828 158.131 90
46 Kiyzas KIYZ.SM KIYZ ASGSR 26.12.2014
53.558 87.759 247
47 Kitovy KURRC.SM SAGSR 19.07.2020
45.254 147.889 39
48 Klyuchi KLY.SM KLY KAGSR 17.02.2011
56.317 160.857 35
49 Kozyrevsk KOZ.SM KOZ KAGSR 04.12.2013
56.058 159.872 60
50 Kostenkovo KOST.SM KOST ASGSR 31.08.2015
53.651 86.822 325
51 Kotino KOTO.SM KOTO ASGSR 25.02.2016
54.187 86.923 279
52 Krutoberegovo KBG.SM KBG KAGSR 01.09.2009
56.258 162.713 30
53 Kumora KMO.SM BAGSR 26.09.1966
55.887 111.203 490
54 Kungurtug KNGR.SM KNGR ASGSR 04.03.2012
50.604 97.5171 1314
55 Kyzyl KZLR.SM KZL ASGSR 01.01.2012
51.705 94.4538 603
56 Listvyanka LSTR.SM LST BAGSR 01.03.1999
51.868 104.832 450
57 Malinovka MALIN.SM MALI ASGSR 01.11.2010
53.421 87.276 233
58 Mayak - MPP KAGSR 18.11.2010
52.887 158.704 130
59 Mishennaya - MSN KAGSR 01.01.1982 16.08.2012 53.044 158.639 381
60 Mondy MOY.SM BAGSR 01.10.1960
51.668 100.993 1349
61 MES - GK005 KAGSR 22.10.2014
53.009 158.733 60
62 Nalytchevo NLC.SM NLC KAGSR 24.12.2010
53.172 159.348 6
63 Nelyaty NLYR.SM BAGSR 08.09.2001
56.491 115.703 596
64 NIGTTS - NII KAGSR 15.12.2007
53.080 158.641 190
65 Nizh Angarsk NIZB.SM NIZB BAGSR 02.07.2017
55.770 109.545 495
66 Nikolayevka NIKOL.SM NIKOL ASGSR 05.02.2021
53.482 87.165 229
67 Nikolayevka - NIC KAGSR 15.12.2007
53.046 158.341 25
68 Novosibirsk NVS.SM NVS ASGSR 10.11.1965
54.841 83.234 168
69 Ogonki - OGK SAGSR 07.07.2013
46.777 142.399 34
70 Oktyabrskiy - SAGSR 14.01.2010
53.000 128.5 386
71 Onguren OGRR.SM BAGSR 20.04.1988
53.644 107.596 505
72 Onor ONOR.SM SAGSR 24.08.2016
50.191 142.68 188
73 Orlik ORL.SM BAGSR 01.02.1967
52.535 99.808 1375
74 Ossora OSSR.SM OSS KAGSR 03.08.2013
59.262 163.072 35
75 Pauzhetka PAU.SM PAU KAGSR 30.10.2007
51.468 156.815 130
76 Petropavlovsk PET.SM PET KAGSR 18.03.1951
53.023 158.65 100
77 Pomortsevo POMOR.SM POMOR ASGSR 19.05.2014
54.407 86.526 215
78 Reidovo - SAGSR 29.06.2015
45.283 148.021 1
79 Russkaya RUS.SM RUS KAGSR 21.12.2010
52.432 158.513 125
80 Rybachii - RIB KAGSR 15.12.2007
52.918 158.533 100
81 Severomuysk SVKR.SM - BAGSR 05.09.2000
56.159 113.52 850
82 Suvo SYVR.SM BAGSR 28.05.1984
53.659 110 530
83 Talaya TLY.SM BAGSR 11.11.1982
51.681 103.644 579
84 Tilichiki TILK.SM TL1 KAGSR 02.05.2009
60.446 166.145 25
85 Toja TDJR.SM TDJR ASGSR 08.04.2021
52.453 96.093 1000
86 Tumrok-istochniki TUMD.SM TUMD KAGSR 18.03.2011
55.203 160.399 478
87 Tupik TUP.SM BAGSR 25.11.1961
54.426 119.954 714
88 Tyrgan TRG.SM BAGSR 20.01.1960
52.760 106.347 593
89 Teeli TEL.SM TEL ASGSR 05.03.2018
51.024 90.195 992
90 Tungur TUNR.SM TUNR ASGSR 20.12.2018
50.163 86.317 864
91 Uakit UKT.SM BAGSR 20.12.1962
55.489 113.627 1140
92 UK-Delta UK5.SM UK5 KAGSR 05.10.2016
56.231 162.556 4
93 Ulagan ULGR.SM ULGR ASGSR 28.07.2002
50.623 87.9607 1239
94 Ulyunkhan YLYR.SM BAGSR 16.07.1989
54.875 111.163 582
95 Uoyan YOAB.SM YOA BAGSR 05.08.2018
56.141 111.722 524
96 Khapcheranga KPC.SM BAGSR 25.12.1968
49.704 112.378 1067
97 Khodutka KDTR.SM KDT KAGSR 25.08.2011
51.809 158.077 22
98 Chagan-Uzun CUR.SM CUR ASGSR 13.02.2002
50.101 88.358 1740
99 Chara CRS.SM BAGSR 11.11.1960
56.900 118.269 700
100 Cheremushki CERR.SM CERR ASGSR 01.01.2013
52.856 91.416 390
101 Chibit CHBI.SM CHB ASGSR 03.10.2003
50.313 87.5034 1164
102 Chita CIT.SM BAGSR 14.07.1970
52.021 113.552 759
103 Mys Shipunskiy SPN.SM SPN KAGSR 25.08.1962
53.105 160.011 95
104 School - SCH KAGSR 01.10.2007
52.958 158.674 70
105 Shkola N 3 - GK001 KAGSR 09.10.2014
52.972 158.689 68
106 Shkola N 40 - GK003 KAGSR 09.10.2014
53.071 158.646 171
107 Erzin ERNS.SM ERNS ASGSR 03.06.1964
50.265 95.161 1110
108 Esso ESO.SM ESO KAGSR 21.11.2013
55.932 158.695 490
109 Yailyu YALR.SM YALR ASGSR 23.07.2017
51.769 87.6105 451

Back   Networks list